RAPORT PRIVIND TRANSPARENȚA SC AUDIT FINANTCONT SRL Cuprins :      1. Introducere;  2. Forma juridică, de proprietate şi structura asociaţilor  3. Sistemul de control intern al calităţii şi declaraţia de eficacitate Standarde de control al calităţii Responsabilitatea conuceri cu privire la calitate în cadrul firmei Acceptarea iniţială şi continuarea relaţiei profesionale cu clientul Resurse umane  4. Indicarea datei când a avut loc ultima analiză independentă privind asigurarea calităţii.  5. Informaţii financiare ale firmei de audit  6. Remunerarea partenerilor  7. Lista cu entităţile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare   1. Introducere   Acest raport este publicat în conformitate cu prevederile art. 46 al Ordonantei de Urgenţă nr. 90 din 24 iunie 2008 astfel cum a fost aprobată prin Legea 278/2008, care pune în aplicare cerinţele articolului 40 din Directiva 2006/43/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 17 mai 2006, privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, modificand Directivele Consiliului 78/660/EEC şi 83/349/EEC şi revocând Directiva Consiliului 84/253/EEC privind auditul.  2. Forma juridică, de proprietate şi înţelegeri în cadrul reţelei                  Audit Finantcont SRL este o societate comercială deţinută dupa cum urmează: în proporţie de 80% de către Valentina Motoc auditor financiar, membru CAFR, partener în proporţie de 20% Claudia Motoc , partener. Audit Finantcont SRL împreună cu alte firme din domeniu au format o asociere  compusă din: Audit Finantcont SRL - membra a Camerei Auditorilor Financiari, a CECCAR, a Camerei Consultanţilor Fiscali; Silcat Contab SRL -  membra a Camerei Auditorilor Financiari, a CECCAR, a Camerei Consultanţilor Fiscali; Fiecare firmă este o entitate juridică de sine stătătoare, are propria structură de management în conformitate cu cerinţele juridice şi operaţionale. Asocierea a aparut din necestitatea de a furniza servicii profesionale clienţilor. În cadrul asocierii fiecare firmă se obligă să menţină standarde de calitate ridicate şi să respecte reglementările legale în vigoare.  3. Sistemul de control intern al calităţii şi declaraţia de eficacitate                                    Sistemul de control al calităţii are două componente: Analiza de asigurare a calităţii misiuni; Analiza activităţii firmei membre a asocierii         Analiza de asigurare a calităţii misiuni de audit se face înainte de emiterea  raportului de audit asupra conturilor anuale, de catre un partener de audit cu experienţă şi calificări profesionale suficiente şi corespunzătoare Analiza de asigurare a calităţii misiuni de audit cuprinde: revizuirea raportului de audit; revizuirea situaţiilor financiare şi a altor informaţii care fac obiectul raportului; revizuirea planului de audit; revizuirea procedurilor de audit, a documentelor de lucru; discuţii cu partenerul care conduce misiunea de audit cu privire la aspectele semnificative identificate în timpul misiuni de audit;                  Raportul de audit poate fi emis numai dacă cel care a efectuat analiza obţine    asigurare  rezonabila cu privire la raţionamentele şi concluziile exprimate de echipa de audit , de   respectarea Standardelor Naţionale de Audit, Standardelor Internaţionale de  Audit şi alte reglementări relevante.                                                Analiza activităţii firmei de audit constă în : revizuirea de către un partener de audit a calităţii activităţii de de audit la o perioada stabilită de comun acord cu toţi partenerii asocierii;                                            Obiectivele revizuirii calităţii activităţii de audit sunt: obţinerea unei asigurări rezonabile cu privire la respectarea standardelor de audit a cerinţelor şi reglementărilor profesionale; obţinerea unei asigurări rezonabile că sistemul de asigurare a calităţii este proiectat în mod corespunzător, este relevant, adecvat, funcţionează eficient şi este respectat în practică.      Cu privire eficacitatea funcţionării sistemului, acesta funcţionează eficient în ceea ce priveşte obţinerea unei asigurări rezonabile că societatea şi partenerii de audit ai acesteia respectă   standardele profesionale aplicabile.  În calitate de firmă de audit suntem obligaţi să participăm la programul de control al  activităţii de audit. Aceste cerinţe sunt completate de cerinţele internaţionale ale IFAC şi de standardele profesionale de calitate ale Camerei Auditorilor Financiari din România. Acceptarea iniţială a angajamentului de audit şi continuarea relaţiei profesionale se face dupa: înţelegerea sectorului de activitate a entităţii, factori de reglementare şi alţi factori externi, inclusiv cadrul de raportare financiară aplicabil; natura entităţii, inclusiv selectia şi aplicarea de către entitate a politicilor contabile; Obiectivele şi strategiile precum şi riscurile afacerii aferente care pot genera o denaturare semnificativă a situaţiilor financiare; Controlul intern; obtinerea unei asigurari cu privere la cunoştinţele partenerilor de audit  cu privire la mediul de afaceri al clientului; obţinerea declaraţiei de independenţă în raport cu clientul de audit. Resursele umane – obiectivele firmei privind resursele umane constau în educaţia,   pregătirea şi dezvoltarea partenerilor misiunilor de audit şi a angajaţilor.  4. Indicarea datei când a avut loc ultima analiză independentă privind asigurarea calităţii. Ordonanţa de Urgenţă nr. 90 din 24 iunie 2008 aprobată prin Legea 278/2008, care a implementat Directivele  de Audit UE, a fost adoptată la data de 30iulie 2008. Noua reglementare privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi ale situaţiilor financiare anuale consolidate stipulează că astfel de controale trebuie efectuate cel puţin o dată la 6 ani, exceptând firmele care efectuează auditul entităţilor de interes public, în cazul cărora astfel de controale trebuiesc efectuate cel puţin o dată la 3 ani. Ultimul control efectuat de Camera Auditorilor Financiari a avut loc în mai 2010 , calificativul obţinut este A .              5.   Informaţii financiare ale firmei de audit                  Veniturile obţinute de firma in anul 2011 sunt:                     Venituri                                              Lei                     din audit financiar                         139.196                     din alte servicii                               81.566                     Total venituri                                220.762     6. Remunerarea partenerilor Remunerarea fiecărui partener al firmei de audit cuprinde două elemente şi anume: compensarea funcției,  care depinde de aria şi impactul responsabilităţilor partenerilor în misiunea de audit; compensarea performanţei este legată de realizarea obiectivelor de audit.          7. Lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare - SC PRIME TRANSACTION SA     Informaţiile prezentate în acest raport se referă la situaţia societăţii la 31/12/2011                                                               Audit Finantcont SRL                    Bucureşti , Romania                           
Home Servicii Raport Contact AUDIT FINANTCONT SRL
© 2005 - 2012 AUDIT FINANTCONT SRL. Toate drepturile rezervate.
Raport